3-chloro-5-(4-{[(4-chlorophenyl)thio]methyl}phenyl)isothiazole-4-carbonitrile

3-chloro-5-(4-{[(4-chlorophenyl)thio]methyl}phenyl)isothiazole-4-carbonitrile