2,6-dichloro-N-(4-chlorophenyl)-4-methyl-5-nitropyridine-3-carboxamide

2,6-dichloro-N-(4-chlorophenyl)-4-methyl-5-nitropyridine-3-carboxamide