Benzoyl chloride, 4-(trichloroethenyl)-

Benzoyl chloride, 4-(trichloroethenyl)-