Ethyl 5-methoxy-2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate

Ethyl 5-methoxy-2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1-benzofuran-3-carboxylate