5-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-trimethyl-2,4-imidazolidinedione

5-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-trimethyl-2,4-imidazolidinedione