1-(2-chloro-4,5-difluorophenyl)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]urea

1-(2-chloro-4,5-difluorophenyl)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]urea