2-(4-chlorophenoxy)-N-(2,5-dichlorophenyl)pyridine-3-carboxamide

2-(4-chlorophenoxy)-N-(2,5-dichlorophenyl)pyridine-3-carboxamide