2-(4-chlorophenoxy)-N-(2,6-dimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide

2-(4-chlorophenoxy)-N-(2,6-dimethylphenyl)pyridine-3-carboxamide