Benzonitrile, 4-(1-hydroxy-3-phenyl-2-propynyl)-

Benzonitrile, 4-(1-hydroxy-3-phenyl-2-propynyl)-