1,4-Dimethyl-6-phenyl-naphthalene

1,4-Dimethyl-6-phenyl-naphthalene