1,4-Dimethyl-5-phenyl-naphthalene

1,4-Dimethyl-5-phenyl-naphthalene