1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphthalene

1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphthalene