2-[4-(1,3-benzothiazol-2-yl)piperazin-1-yl]-1-(4-chlorophenyl)ethanone

2-[4-(1,3-benzothiazol-2-yl)piperazin-1-yl]-1-(4-chlorophenyl)ethanone