2-(1,3-Benzothiazol-2-ylamino)-1H-imidazol-5-ol

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylamino)-1H-imidazol-5-ol