Benzenamine, N-(3,4,4-trimethyl-5-methylene-2-thiazolidinylidene)-

Benzenamine, N-(3,4,4-trimethyl-5-methylene-2-thiazolidinylidene)-