2-Benzyl-4-chloro-1-methoxybenzene

2-Benzyl-4-chloro-1-methoxybenzene