ethyl 2-{[(2-iodophenyl)carbonyl]amino}benzoate

ethyl 2-{[(2-iodophenyl)carbonyl]amino}benzoate