4-Iodo-3'-trifluoromethylbenzophenone

4-Iodo-3'-trifluoromethylbenzophenone