Indolin-1-yl(2-iodophenyl)methanone

Indolin-1-yl(2-iodophenyl)methanone