(1H-Indol-1-yl)(2-iodophenyl)methanone

(1H-Indol-1-yl)(2-iodophenyl)methanone