(5-Hydroxy-3,5-dimethyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-(4-iodo-phenyl)-methanone

(5-Hydroxy-3,5-dimethyl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-(4-iodo-phenyl)-methanone