N-(2-Benzoylphenyl)-2-iodobenzamide

N-(2-Benzoylphenyl)-2-iodobenzamide