5-Bromo-2-(4-iodo-phenyl)-5-nitro-[1,3]dioxane

5-Bromo-2-(4-iodo-phenyl)-5-nitro-[1,3]dioxane