Benzotriazol-1-ylmethyl-(2-iodo-phenyl)-amine

Benzotriazol-1-ylmethyl-(2-iodo-phenyl)-amine