(3-Bromophenoxy)trimethylsilane

(3-Bromophenoxy)trimethylsilane