2-(4-Methoxyphenyl)-5-nitropyrimidine

2-(4-Methoxyphenyl)-5-nitropyrimidine