Pyrimidine, 1,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-2-(methylthio)-1-phenyl-

Pyrimidine, 1,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-2-(methylthio)-1-phenyl-