3-Iodo-benzoic acid 4-formyl-2-methoxy-phenyl ester

3-Iodo-benzoic acid 4-formyl-2-methoxy-phenyl ester