2-(4-Nitrophenyl)-2-oxoethyl 2-iodobenzoate

2-(4-Nitrophenyl)-2-oxoethyl 2-iodobenzoate