N-(4-Butoxyphenyl)-4-iodobenzamide

N-(4-Butoxyphenyl)-4-iodobenzamide