Ethyl 3-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate

Ethyl 3-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate