1-Perchloroethenyl-4-ethynylbenzene

1-Perchloroethenyl-4-ethynylbenzene