4-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid

4-(2-Hydroxyphenoxy)benzoic acid