Benzenamine, N-(1-naphthalenylmethylene)-

Benzenamine, N-(1-naphthalenylmethylene)-