4-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-methylpyrimidine

4-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-methylpyrimidine