3-methoxy-5-(4-methoxyphenyl)phenol

3-methoxy-5-(4-methoxyphenyl)phenol