5-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-4-methylthiazol-2-amine

5-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-4-methylthiazol-2-amine