5-methyl-3-methylthio-1,2,4-triazino[5,6-b]indole

5-methyl-3-methylthio-1,2,4-triazino[5,6-b]indole