N1-[4-[(2-chlorobenzylidene)amino]phenyl]-2-hydroxybenzamide

N1-[4-[(2-chlorobenzylidene)amino]phenyl]-2-hydroxybenzamide