(8-Diphenylmethyl-1-naphthyl)methanol

(8-Diphenylmethyl-1-naphthyl)methanol