propyl 2-amino-4-(3,4-dimethylphenyl)thiophene-3-carboxylate

propyl 2-amino-4-(3,4-dimethylphenyl)thiophene-3-carboxylate