4-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine

4-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine