1-Dimethylisopropylsilyloxyundecane

1-Dimethylisopropylsilyloxyundecane