1-Dichloromethyldimethylsilyloxyundecane

1-Dichloromethyldimethylsilyloxyundecane