4-Trimethylsiloxyphenylphenoxysulfone

4-Trimethylsiloxyphenylphenoxysulfone