2-(2,6-Dimethylhepta-1,5-dienyl)-4-methyl-1,3-dioxolane

2-(2,6-Dimethylhepta-1,5-dienyl)-4-methyl-1,3-dioxolane