1-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

1-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde