4-Methoxy-2-(1-phenylethyl)phenol

4-Methoxy-2-(1-phenylethyl)phenol