4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine

4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine