2,5-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine

2,5-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine